เอกสารเช่ารถยนต์ สำหรับนิติบุคคลหรือบริษัท

¤ในการเช่ารถยนต์ ผู้เช่าต้องเตรียมเอกสารประกอบการเช่ารถยนต์ ดังต่อไปนี้¤

เอกสารการเช่ารถยนต์ สำหรับเจ้าของกิจการ/บริษัท/นิติบุคคล
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport
2. ใบขับขี่รถยนต์ หรือ ใบขับขี่รถยนต์สากล
3. หนังสือรับรองบริษัท ฉบับล่าสุดไม่เกิน 3 เดือน
4. ใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
5. แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เดือนล่าสุด 1 เดือน

 

 

∗ผู้เช่าและผู้ขับขี่รถยนต์ ต้องมีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป∗

 

 

รายละเอียด เงื่อนไขการเช่ารถ เพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่างนี้

 

                        

Visitors: 4,210