เอกสารเช่ารถยนต์ขอนแก่น สำหรับบุคคลธรรมดา

รถเช่าขอนแก่น ผู้เช่าต้องเตรียมเอกสารประกอบการเช่ารถยนต์ ดังต่อไปนี้

สำหรับผู้ที่ใช้บัตรเครดิต

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport
2. ใบขับขี่รถยนต์ หรือ ใบขับขี่รถยนต์สากล
3. บัตรเครดิต

หมายเหตุ : 1 - 3  เอกสารมีอายุการใช้งานนับจากวันที่เช่ารถอย่างน้อย 60 วัน

 

สำหรับผู้ที่ไม่ใช้บัตรเครดิตหรือเป็นพนักงานประจำ

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport
2. ใบขับขี่รถยนต์ หรือ ใบขับขี่รถยนต์สากล
3. บัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงาน
4. หนังสือรับรองการทำงาน หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุด

หมายเหตุ : 1 - 3 เอกสารมีอายุการใช้งานนับจากวันที่เช่ารถอย่างน้อย 60 วัน
          4     เอกสารมีอายุการใช้งานนับจากวันที่เช่ารถอย่างน้อย 30 วัน

 

กรณีกลับจากต่างประเทศต้องการเช่ารถ

1.บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (Passport)
2.ใบขับขี่รถยนต์ (Driving License)
3.ตั๋วเครื่องบินไปกลับระหว่างประเทศ

 

สำหรับนักศึกษา

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport
2. ใบขับขี่รถยนต์ หรือ ใบขับขี่รถยนต์สากล
3. บัตรนักศึกษา
4. ประวัตินักศึกษา

หมายเหตุ : 1 - 4 เอกสารมีอายุการใช้งานนับจากวันที่เช่ารถอย่างน้อย 60 วัน


                              ∗ผู้เช่าและผู้ขับขี่รถยนต์ ต้องมีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป∗

 

รายละเอียด เงื่อนไขการเช่ารถขอนแก่น เพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่างนี้

 

               

 

Visitors: 135,353