เอกสารที่ใช้ในการเช่ารถขอนแก่น

การเช่ารถขอนแก่นกับบริษัทเรา ผู้เช่าต้องเตรียมเอกสารการเช่ารถเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้เช่า ซึ่งแต่ละบริษัทจะมีนโยบายที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้เช่าจำเป็นต้องทราบรายละเอียดและจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการเช่ารถยนต์ดังต่อไปนี้ 

 

สำหรับผู้ที่ใช้บัตรเครดิต 

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport
2. ใบขับขี่รถยนต์ หรือ ใบขับขี่รถยนต์สากล
3. บัตรเครดิต

หมายเหตุ : 1 - 3  เอกสารมีอายุการใช้งานนับจากวันที่เช่ารถอย่างน้อย 60 วัน

 

 

สำหรับผู้ที่ไม่ใช้บัตรเครดิตหรือเป็นพนักงานประจำ 

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport
2. ใบขับขี่รถยนต์ หรือ ใบขับขี่รถยนต์สากล
3. บัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงาน
4. หนังสือรับรองการทำงาน หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุด

 

หมายเหตุ : 1 - 3 เอกสารมีอายุการใช้งานนับจากวันที่เช่ารถอย่างน้อย 60 วัน
          4     เอกสารมีอายุการใช้งานนับจากวันที่เช่ารถอย่างน้อย 30 วัน

 

 

 

สำหรับนักศึกษา 

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport
2. ใบขับขี่รถยนต์ หรือ ใบขับขี่รถยนต์สากล
3. บัตรนักศึกษา
4. ประวัตินักศึกษา

 

หมายเหตุ : 1 - 4 เอกสารมีอายุการใช้งานนับจากวันที่เช่ารถอย่างน้อย 60 วัน

 


                              ∗ผู้เช่าและผู้ขับขี่รถยนต์ ต้องมีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป∗

 

Visitors: 135,353